søndag 11. november 2018

Magnetauge
auga dine
er magnetar        sitrande
av millionar watts styrke

mine        har så svake felt
at dei berre så vidt reagerer

men hjartet veit
hjartet forstår        og lengtar
etter blikket som kan bore seg inn
og dra meg til seg

ei handsrekking frå ein som       ser
djupare inn
enn der min eigen forstand kan nå

ser        og handlar
Matt 14,29-31: «Kom!» sa Jesus. Peter steig ut av båten og gjekk på vatnet bort til Jesus. Men då han såg kor hardt det bles, vart han redd. Han tok til å søkka, og ropa: «Herre, berg meg!» Med det same rette Jesus ut handa og greip han og sa: «Du lite truande – kvifor tvila du?»

 

søndag 4. november 2018

Agnes Ravatn: Stoisk uro

"Stoisk uro og andre filosofiske smular" er ei todelt samling essayistiske tekstar, tidlegare gitt ut som to artikkelseriar i tidsskriftet "Dag og Tid".

I den første tekstsamlinga har forfattaren sett seg føre å teste ut ulike filosofiske idear i praksis. Kvart essay er ein presentasjon av ein ny filosof og ideane hans, etterfulgt av praktiske refleksjonar, relatering til forfattaren sine eigne erfaringar og somme tider også direkte uttesting.

I ein av testane forsøker ho til dømes å leve etter Immanuel Kant sitt kategoriske imperativ: Alt ein gjer skal kunne gjerast om til ein leveregel som gjeld alle menneske. Gjennom filosofi, ein stor dose ironi og ikkje minst humor tek Ravatn oss med inn i kvardagen, og skildrar korleis eksperimentet går.

Nettopp humor er eit fellestrekk ved tekstane. Sjølv om tema i utgangspunktet er alvorleg og til tider noko tungt, klarar Agnes Ravatn å knyte så pass mykje kvardagsironi og litterær humor til prosjektet, at det vert interessant også for oss som ikkje kan så mykje om filosofi.

Den andre halvparten av boka er eit djupdykk inn i Søren Kierkegaard si verd, i samband med 200-årsjubileet i 2013. Kvart essay tek for seg eit av hans filosofiske prinsipp, og vert behandla om lag på same måte som dei ulike filosofane i den første delen. Her er filosofi, kvardagsliv, sjølvironi og humor blanda i skjønn foreining, og saman med suveren formuleringsevne vert det heile ei fornøyeleg reise saman med Agnes Ravatn!


Byen på fjellet
det synlege og det usynlege
bur saman        på dette fjellet –

ferdamenn, langt borte
ser mot fjellet
der bymurane strekk seg mot himmelen
og gatene glitrar        nyvaska
i eit stadig tilbakevendande regn

så er det sanning, dette
seier dei til kvarandre;
det er verkeleg ein by på fjellet

dei lest å vere likesæle

men når natta sig på
er det ein som gløttar på auga
og legg i veg        med kursen sett
mot den underlege byen på fjellet –

Matt 5,14: De er lyset i verda! Ein by som ligg på eit fjell, kan ikkje gøymast.

lørdag 27. oktober 2018

Mugshot
det er noko i auga mine
som ikkje slepp taket
i det store mørket

tauverket
er festa i tunge blokker,
mine dårlege handlingar
dreg meg ned

alt eg kan gjere
er å vende tome hender        mot deg
og stole på
at du kan gjennomskode
mine falske lag
og doble mismot

og knuse det

Luk 18,13: Tollaren stod langt unna; han ville ikkje eingong lyfta auga mot himmelen, men slo seg for bringa og sa: ‘Gud, ver meg syndar nådig!’