søndag 3. mars 2013

Ein som dør for folket

I Johannes kapittel 11 kan vi lese om den gongen Jesus vekte Lasarus opp frå dei døde. Viss Jesus var berre eit heilt vanleg menneske, ville dette vore ei utruleg, for ikkje å seie umogleg, forteljing. For oss som trur at Jesus også er Guds son, er hendinga ikkje så utruleg. Det er ei fantastisk hending, men finst det nokon grenser for kva Gud kan gjere?

Uansett kva folket på den tida tenkte om det dei såg og høyrde at Jesus gjorde, så er det i alle fall sikkert at han skapte oppstyr. Det er ikkje dagleg kost å høyre om menneske som vekkjer andre opp frå døden! Mange av dei som såg underet begynte å tru på han, medan nokre gjekk til dei religiøse leiarane og fortalte det som hadde skjedd. Det Høgste Rådet vart kalla saman, og det var stor enighet om at noko måtte gjerast med Jesus. Først og fremst frykta dei romarane, at dei skulle sjå på det heile som eit opprør og komme med soldatar for å ta endeleg rådevelde over jødane.

Det er då Kaifas, øvstepresten, stig fram og seier: "De skjønar ingen ting. De tenkjer ikkje på at det er betre for dykk at eitt menneske døyr for folket enn at heile folket går til grunne." (Joh 11, 49-50) Kaifas meinte altså dei skulle gå så langt som å drepe Jesus, for å stagge romarane sin aggresjon.

Denne utsegna går midlertid så mykje djupare enn det Kaifas hadde tenkt. Utsegna passa nemleg perfekt inn i planane til ein annan, som altså hadde tenkt akkurat dei same tankane: Gud sjølv! Heilt sidan menneska snudde ryggen til Gud i Edens hage, hadde Gud planlagt og førebudd det som no var nært føreståande.

Kjelde: www.biblestudyspace.com
Litt seinare i johannesevangeliet er Jesus teken til fange, og vert avhøyrt av Pilatus. I kapittel 19 vers 9 kan vi lese at Pilatus stiller eit spørsmål som Jesus nektar å svare på. Då kjem det følgjande, i vers 10: "Svarar du meg ikkje?" sa Pilatus. "Veit du ikkje at eg har makt til å gje deg fri og makt til å krossfesta deg?"

I vers 11 kan vi lese Jesus sitt svar, og han riv ned heile maktillusjonen til Pilatus. Makta har han fått ovanfrå, og utan at Gud ville det, kunne ikkje Pilatus gjort nokon ting.

Det spelte altså inga rolle kva Kaifas, Pilatus eller kven som helst meinte eller tenkte om Jesus. Det spelte inga rolle om dei ville drepe han eller ikkje. Jesus kom til jorda nettopp for å dø! Det var altså ikkje noko justismord eller eit martyrium, men eit kalkulert og planlagt offer. Ikkje frå Kaifas eller Pilatus, men frå Gud sjølv si side. Jesus skulle dø for å redde folket (Slik Kaifas sa, men på ein heilt annan måte enn han tenkte)

Jesus skulle dø for å redde deg!

1 kommentar:

  1. Nå var det lenge siden jeg har vært innom deg. Har hatt lang pause fra blogging, men er delvis tilbake nå..Flott innlegg dette, du skriver informativt og flott og ikke minst lærerikt. Håper du har det bra :) keep up the good work. :) God uke til deg!

    SvarSlett