lørdag 29. september 2012

Ikkje fortel...

Somme tider tenkjer eg på korleis det hadde vore viss Jesus hadde kome til jorda i dag. Viss han vart fødd i Betlehem ein gong tidleg på 80-talet, og i dag gjekk rundt i Israel og gjorde under. Eg trur det hadde vore ganske problematisk for oss, og vanskeleg å få tak i bodskapet hans. Først og fremst er det journalistane som ville stått i vegen. Pressa ville kasta seg over eitkvart mirakel, intervjua, analysert og konkludert. Heilt til dei mista interessa, og han fekk ture på i fred att. Og vi, som mediebrukarar, ville sitje tilbake med det bildet som pressa laga av han, og ikkje eit bilde av den reelle Jesus. Det trur eg utelukkande at vi ville tapt på, for korleis skulle ein journalist som må forhalde seg til lesartal og deadline få tak i essensen i Jesu lære? Jesus ville berre vere ein sensasjon, og så ville dei diskutere han på Skavlan eller i Redaksjon 21, før han gjekk over i gårdagens nyhende sine rekker.

(I resonnementet så langt har eg gått ut frå at utviklinga i Europa ville gått sin gong fram til dagens samfunn også om Jesus kom i dag og ikkje for 2000 år sidan. Det er jo sjølvsagt ulogisk, sidan mange av dei samfunnsinstitusjonane vi har i dag har sitt utspring i kristendomen, som helsevesen, skulesystemet, vitenskapen osv.)

Mange gongar har det slått meg kor god Gud er på timing (Berre sjå på korleis kroppen vår fungerar, eit betre eksempel på god timing finst vel ikkje!) Han hadde ein plan for når han skulle komme til jorda, og kvar. Hadde han kome til ei anna tid, er det ikkje sikkert at ordet om Guds frelse ville hatt same sjanse til å spreie seg. Det å for eksempel bli født inn ein kultur som legg stor vekt på skriftleg tekst, samtidig som dei religiøse er nidkjære og har ein viktig posisjon i samfunnet, samtidig som det er eit okkupert land der det er kamp om makta og usikre forhold mellom folkegruppene... Heilt genialt, vil no eg seie! (Hadde han blitt født i dagens Noreg, hadde vi knapt heva eit augebryn. Endå ein fanatiker, ville vi sagt, og latt han gå i fred i toleransen sitt namn, eller sperra han inne på ein institusjon, eller latterleggjort han i "Nytt på nytt". Ingen hadde i alle fall drepe han, og korleis skulle då Guds plan bli gjennomført?)

Likevel, trass i ei god historisk timing, fortel han ofte dei han hjelper eller viser merkelege ting at dei ikkje skal fortelje det til nokon (For eksempel Matt 8,4 og Mark 8,26). Eg syns dette er litt merkeleg: Kvifor vil han ikkje at dei skal fortelje vidare det dei har sett? Ville ikkje det hjelpe saka hans?

Eg trur svaret er å finne i problemstillinga eg starta med, journalistane som ikkje ville forstå kva som skjedde, og gje heilt feil analysar og konklusjonar. Dei han hjelper har i utgangspunktet ikkje nokon sjanse til å forstå kva det er som skjer og kven Jesus er. Eit nøkkelvers her er Matt 17,9:

"På vegen ned frå fjellet baud Jesus dei: "Fortel ikkje nokon om dette synet før Menneskesonen har stått opp frå dei døde." 

Først etter oppstoda vil læresveinane kunne seie med visse kven Jesus er, og tolke undera i det rette lyset. Først etter at dei har sett og forstått at Jesus er Guds son, og at hans oppdrag først og fremst var å frelse menneska, vil dei forstå at undera var Guds inngripen i verda, og ikkje noko skummelt og ukjent, eller juks og bedreg (Det er nett som i dag: Før ein vert kjent med Jesus som Guds son, vil ein ha vanskeleg for å tru at underforteljingane det står om i Bibelen er sanne)

Etter oppstoda får læresveinane oppdraget: "Gå difor ... og lær dei ..." (Matt 28, 19-20) Dei fekk også løfte om at Den Heilage Ande skulle kome. NO var dei klare til å skulle fortelje til alle, for no visste dei kva dei skulle fortelje om!


Det hadde teke dei tre turbulente, undrande og spennande år, og heile vegen saman med Jesus (utanom tre dagar, då...) Korleis skal vi då forvente at journalistar eller vitenskapsmenn eller andre som ikkje kjenner Jesus, skal kunne gje ei rettferdig og korrekt framstilling av den han er? Den jobben må vi som kjenner Gud ta på våre skuldre!


(Bilder henta frå:
http://sagemontawaken.wordpress.com/2009/08/16/tabloid-jesus-starting-next-sunday/
http://www.semicolonblog.com/?p=5358
http://ibibleverses.christianpost.com/tell-everyone-jesus/)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar