søndag 24. juli 2011

Drapsmann provosert av hat

Det har kome fram at mannen som er teken for bomba i regjeringskvartalet og drapa på Utøya var ein aktiv nettbrukar. Han deltok i fleire diskusjonsforum, og var blant anna aktiv på nettstaden document.no (VL-artikkel: Må leve med at han roste det vi skrev)

I seg sjølv er det ikkje så overraskande at ein nasjonalkonservativ kjem med høgreekstreme utsegner. Eg lar meg likevel overraske av noko av det han seier.

For det første bekymrar han seg over islamistar. Han seier at det ikkje har noko å seie at 80% av muslimane er moderate, for det trengs ikkje så mange personar til å styrte eit fly. Så herr Breivik frykta muslimsk terrorisme? Då var det godt han klarte å komme dei i forkjøpet då... Eg har heller aldri høyrt om terroranslag mot fengselsbygg, så han skulle vel ha det rimeleg trygt for islamsk terrorisme dei neste tiåra.

Han er også bekymra fordi kanskje så mange som 15-20% av norske muslimar støttar drap på homofile (Noko eg for øvrig stiller meg tvilande til). Ja, uffameg, dei vil drepe andre menneske! Og det å YNSKJE å drepe andre menneske, er sjølvsagt mykje verre enn å faktisk gjere det. Eg minner om Ibsen sine kjente ord frå Peer Gynt: "Ja, tænke det; ønske det; ville det med, - men gøre det! Nej; det skønner jeg ikke!" Vi kan vel slå fast, ut frå dette sitatet, at dei aller aller fleste muslimar er meir gyntske, altså norske, enn det Breivik sjølv er.

Breivik sidestiller også marxistar, nazistar og muslimar, og meinar dei alle står for hatideologiar. I seg sjølv er det heilt legitimt å distansere seg frå hat, det er det fleire av oss som gjer, og det er også mange som er forvirra kring andre ideologiar og kva dei står for. Det er slik forvirring som gjer at mange er redde for for eksempel muslimar, same kven det er snakk om. Det er likevel eit langt steg frå det å vere bekymra for hatideolgi, til det å gå til angrep, bombe og drepe dei ein er ueinig med. Breivik meinte at Abeiderpartiet og det dei står for er med å øydeleggje det norske samfunnet. Han var livredd "kulturmarxismen" og det multikulturelle, og hadde ein eller anna forskrudd tanke om at det å drepe "kulturmarxistar" ville gjere verda til ein betre stad. Forstå det den som vil.

Sjølv hevdar drapsmanne også at han er konservativ kristen, og gjerne kristen fundamentalist (Sjå blant anna denne artikkelen frå aftenposten) No er det svært lett å kalle seg kristen i Norge, eit land med statskyrkje og ein tusenår lang kristen kulturtradisjon. Over 80% vert døypte kvart år, og våre lover og samfunn er sterkt inspirert av kristent tankegods. For ein nasjonalkonservativ person er det då kanskje naturleg å tenkje at det å vere kristen er ein typisk vestleg ting. Kristendomen kan då stillast opp mot "dei andre", dei som kjem og "øydelegg den norske kulturen", for eksempel muslimar.

På fjernsynet fredag og laurdag såg eg svært mange kristelege handlingar, men dei vart ikkje utført av Breivik sjølv. Alle dei som viste omsorg, tok vare på offera, berga ungdom frå sjøen og på alle måtar ville hjelpe til, dei levde etter dei kristne prinsippa om kjærleik og omsorg, om å ta vare på medmenneska. Det er den sanne kristendomen sitt ansikt. Breivik sjølv handla ut frå antikristelege haldningar. I Bibelen kan vi lese, med klare ord, at Gud fordømer drap. Ondskap har ingen del i Guds rike, og onde handlingar har ingenting med kristendomen å gjere.

Det er nok av eksempel frå historia på at kristendomen og Bibelen har blitt misbrukt. Tenk berre på korstoga og alle dei bestialske drapa som vart utført av dei "kristne" på den tida. Tenk på nazistane, som ikkje gjekk av vegen for å ta Gud til inntekt for sitt forvridde menneskesyn. Tenk på alle som går med våpen i hand ut i krig og hevdar at Gud er "på deira side". Snakk om misbruk av ein kjærleg og rettferdig Gud!

Eg minner om Jesu eigne ord, frå bergpreika. Slik er sann kristendom:

"De har høyrt det er sagt: Du skal elska nesten din og hata fienden din. Men eg seier dykk: Elska fiendane dykkar og bed for dei som forfylgjer dykk" (Matt 5, 43-44)

og

"Alt det de vil at andre skal gjera mot dykk, det skal de óg gjera mot dei." (Matt 6, 12)

Eg tek også med eit basisvers frå 2. Mos 20, 13:

"Du skal ikkje slå i hel."

Eit anna og interessant perspektiv, er det at berre tre av 247 terroranslag i Europa er igangsatt av islamistar. Det er altså mykje større grunn til å frykte separatistar og grupperingar innanfor Europa, enn "framande" som kjem hit og vil øydeleggje samfunnet. Med andre ord, det er større grunn til å frykte nasjonalkonservative, høgrekstreme personar som Breivik.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar