lørdag 2. juli 2011

Les Guds ord

Ei viktig endring som fulgte med reformasjonen av kyrkja på 1500-talet, var haldninga til det å lese i Bibelen. Før reformasjonen var lesing og tolking av tekstane forbeholdt prestar og andre teologisk lærde, og folk flest måtte stole på at det prestane sa stemte med Guds ord. Svært ofte gjekk dette greit, men samtidig gir det altfor stor sjanse til å manipulere og leie kyrkjelyden vill. Blant anna er det vel stor semje i dag om at både læra om skjærselden og avlatshandel ikkje stemmer heilt overeins med Jesu evangelium. Men det var ein god måte å få inn pengar til oppussing av kyrkjene...

Luther og hans etterfylgjarar oppfordra den vanlege kyrkjegjengaren til å lese i Bibelen, og satsa stort på utdanning for alle. På den måten kunne alle lære å lese, og dermed kunne lese i Bibelen sjølv. (Viss eg ikkje hugsar heilt feil, var dette også bakgrunnen for opprettinga av folkeskulane i Noreg på 1700-talet)

I det andre vatikankonsilet på 60-talet, som hadde som formål å fornye den katolske kyrkja og bringe den i takt med samtida, kom også dette med bibellesing på bana. Ein større del av gudstenestene skulle kunne vere på morsmålet til kyrkjelyden, og folk flest vart oppfordra til å lese meir i Bibelen på eiga hand.

I dag er det ei allmenn haldning, i alle fall innanfor luthersk samanheng, at det å lese i Bibelen og kjenne til innhaldet er svært viktig. All forkynning skal prøvast på Guds ord. Stemmer det som vert sagt på talarstolen med det som står i Bibelen? Kun det som er forenlig med Guds ord skal tas som rett lære, fordi Bibelen er vår viktigaste rettesnor som kristne.

Det er ulike haldningar til Bibelen og korleis ein skal forhalde seg til den. Eg vart difor veldig glad då eg las slutterklæringa frå Cape Town-møtet i oktober i fjor. Dette dokumentet er svært viktig, og legg sterke føringar for evangeliske kyrkjesamfunn. Slik står det i innleiinga av avsnittet om Bibelen:

Vi elsker Guds ord i Det gamle og Det nye testamentes skrifter og gjentar salmistens glade jubel over Toraen: "Jeg elsker dine budord mer enn gull ... Å, som jeg elsker din lov." Vi mottar hele Bibelen som Guds ord, inspirert av Guds Ånd, talt og skrevet ned av menneskelige forfattere. Vi bøyer oss for den som høyeste og eneste autoritet, som styrer vår tro og vår handling. Vi vitner om Guds ords kraft til å fullføre hans frelsesplan. Vi slår fast at Bibelen er Guds endegyldige skrevne ord, som ikke blir overgått av noen annen senere åpenbaring, men vi gleder oss også over at Den hellige ånd opplyser Guds folks tanker slik at Bibelen fortsetter å tale Guds sannhet på nye måter til mennesker i alle kulturer.

Dette vitnar om stor tillit til Bibelen!

Eit viktig kriterium som må vere oppfylt for å kunne etterprøve forkynninga ein høyrer, er kjennskap til Guds ord. Ein må vite kva som står skrive, for å kunne avsløre falsk lære.

Denne songen handlar om nettopp det. Kor viktig det er å vere grunnfesta (grounded) i Guds ord!Heilt til slutt ei oppfordring til ateisten Kjetil Hope (viss han skulle slumpe til å lese dette) (VL: Omvend meg!), som utfordrar kristne til å kome med argument, bokforslag og i det heile prøve å omvende han til kristen tru: Les Bibelen! Det er skrive mange bøker OM Bibelen, men ingenting er som sjølve boka. Kanskje begynne med evangelia. Johannes evangelium, for eksempel. Vidare gir brevlitteraturen ei ypperleg innføring i kristen tru.

Så kjem då trua av bodskapen ein høyrer, og bodskapen kjem ved Kristi ord. (Rom 10, 17)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar